21 اردیبهشت چهارمین رویداد ج

21 اردیبهشت چهارمین رویداد جهانی #wptranslationday هست، همزمان با بقیه ما هم رویدادی خواهیم داشت، ساعت رویداد هم به… https://t.co/Kgn2oIMAIS