నేడే! వ(వి)చ్చేయండి

నేడే! వ(వి)చ్చేయండి మరి. అంతర్జాలం, తెలుగు వంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ వర్డ్‌ప్రెస్‌ను తెలుగిద్దాం! #WPTranslationDay https://t.co/1Kpk623NrC