چون رفتم دندون‌پزشکی و چند

چون رفتم دندون‌پزشکی و چند تا جراحی کردم نشد برم سینداد و کنار بچه‌ها باشم ولی دارم از خونه کارها رو انجام میدم
#WPTranslationDay