و روزی که سوشیانت با دندون ج

و روزی که سوشیانت با دندون جراحی کرده نشسته پای ترجمه #وردپرس، میشه روز ترجمه وردپرس.

#WPTranslationDay