امروز روزیه که هزاران تن از

امروز روزیه که هزاران تن از مترجمین وردپرسی دارن بخش‌های گوناگون وردپرس رو بررسی و ترجمه می‌کنن
روز شخم ترجمه وردپرس

#WPTranslationDay