آمار قبل از شروع ترجمه‌های

آمار قبل از شروع ترجمه‌های وردپرس در روز ترجمه ✌️
#وردپرس #وردپرس_فارسی
#WPTranslationDay https://t.co/2iy7HA3WyM